Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky") obchodní společnosti Gondol, s.r.o. se sídlem Ke Křížkám 166, Praha 10, Dubeč, IČ: 27065 , zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93748 (dále jen ,,prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ,,kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dobrevlajky.cz (dále jen ,,webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen ,,webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující bere na vědomí, že uvedené popisné údaje jsou orientačního charakteru. Tyto údaje se mohou  "cca" lišit.


2. Uživatelský účet2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. V případě registrace na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen ,,uživatelský účet").

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.


3. Uzavření kupní smlouvy3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Výjimkou jsou náklady na přepravu stožárů a hmotných předmětů, které se vypočítávají vždy individuálně.

3.4. Kupující může objednat zboží ze sortimentu prodávajícího osobně telefonicky, emailem, prostřednictvím internetového obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží ,,vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako ,,objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,Závazně objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. Cena zboží a platební podmínky4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese osobního odběru (dle výběru kupujícího);
4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1027782/2060, vedený u Komerční banky, a.s.(dále jen ,,účet prodávajícího");
4.1.4. bezhotovostně platební kartou
MASTERCARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON..

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (doprava, dobírka) v předem smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Ceny zboží jsou platné pro objednání na www.dobrvlajky.cz (po dobu zobrazení na stránkách eshopu).

4.4. Při platbě v hotovosti a platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby kupující uhradí kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Případné slevy z ceny zboží, slevové kupony a akční nabídky poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či platbu předem.

4.8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu) splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Při bezhotovostní platbě předem je daňový doklad přiložen ke zboží při dodání zásilky.

4.9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny nabízeného zboží. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

4.10. Pokud se jedná o případ zakázkové výroby, jsou ceny pouze orientační a je nezbytné provést jejich přesný výpočet na každý jednotlivý obchodní případ. Zákazník vždy obdrží vypočítanou přesnou cenovou nabídku, jejích platnost je 25 dní.


5. Odstoupení od kupní smlouvy5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

5.1.1. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu – zakázková výroba
5.1.2. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.3. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
5.1.4. od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující mimo jiné

5.3.1. zaslat na adresu provozovny prodávajícího: Gondol, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10 - Dubeč, PSČ 107 00;
5.3.2. osobně doručit na adresu provozovny prodávajícího: Gondol, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10 - Dubeč, Po-Pá 8.30-18.00;
5.3.3. zaslat na elektronickou adresu prodávajícího: vyroba@dobrevlajky.cz.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zákazník bere na vědomí, že odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů je možné pouze v případě pokud se nejedná o zboží vyrobené na míru nebo jakkoli pro zákazníka dodatečně přizpůsobené.
Po schválení grafických podkladů u zboží vyráběného na zakázku není zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, objednávku zrušit, či smlouvu vypovědět.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení ceny dopravy v nejnižší nabízené výši (i v případě individuálně sjednaného dražšího způsobu dopravy - například kurýr express).

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Do doby vyexpedování zboží prodávajícím je kupující oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


6. Přeprava a dodání zboží6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. (Doporučujeme sepsat protokol s řidičem.)


7. Způsob dodání a platba za dodání7.1. Hotovost/Platební karta
Osobní odběr zboží - Platba: 0 Kč s DPH.
Objednávka je uhrazena při osobním odběru zboží na adrese prodejny.

7.2. Dobírka s dopravou
Doručení zásilkovou službou - Platba: 188 Kč s DPH.
Objednávka je uhrazena (v hotovosti) při převzetí od zásilkové společnosti.

7.3. Platba předem s dopravou
Doručení zásilkovou službou - Platba: 149 Kč s DPH.
Objednávka je uhrazena před odesláním. Například převod z účtu, platební karta. Objednávku doručí zásilková společnost DPD.

7.4. Dobírka s dopravou - Doručení zásilkovou službou Zásilkovna na výdejní místo. Platba za dodání: 115 Kč s DPH. Objednávku hradí kupující při převzetí zásilky na výdejním místě. Platbu tvoří 25 Kč dobírka + 90 Kč doprava.

7.5. Platba předem s dopravou - Doručení zásilkovou službou Zásilkovna na výdejní místo. Platba za dodání: 90 Kč s DPH. Objednávku hradí kupující předem. Po obdržení platby na náš účet, odešleme zásilku společností Zásilkovna na výdejní místo. Platbu tvoří 90 Kč doprava.

8. Práva z vadného plnění a technická vymezení8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5. – Technické specifikace a vymezení
Má-li být zboží (reklamní předmět) pro kupujícího vyrobeno, jeho výroba probíhá podle předlohy kupujícího. Provádí se dle dosažitelných možností výroby, kde mohou vzniknout odchylky v logu a v barvě, které jsou podmíněny technologickými možnostmi výroby a vlastnostmi použitých materiálů. V tomto případě nelze uplatnit reklamaci a zakázku prodávající považuje za bezvadnou. To platí i pro vzorek tisku ve srovnání se sériovou výrobou. Při výrobě konfekčních výrobků - ubrusů, ubrousků, zástěr apd., mohou vzniknout i výrobky zařazené do 2. a nestandardní volby - vady tisku. Slevy na tyto výrobky je pro 2. volbu 10% a pro nestandardní volbu 30% z ceny výrobku. Množství těchto výrobků nesmí překročit 7% z dodaného množství. Větší množství může být dodáno pouze po oboustranné dohodě.  
Kupující předá prodávajícímu pro zhotovení zboží (reklamních předmětů) podklady v grafickém programu v nejlépe v křivkách (vektorech), popřípadě bitmapě a barvy stanoví v systému CMYK, Pantone C, RAL nebo dodá barvy na vzorku. Parvy podle Pantone se převedou v sublimaci do nejvíce podobnému cmyku. V sítotisku se zadávají barvy vždy v Pantone, RAL nebo HKS. Za eventuální porušení autorských práv nese odpovědnost kupující.
Prodávající zhotovuje objednávku v termínu dle zaslané nabídky po obdržení grafických podkladů a řádné objednávky, popřípadě oboustranně podepsané kupní smlouvy. Prodávající zasílá náhled na výrobek ke korektuře kupujícímu ke schválení. Schválením korektury kupujícím se výrobek zařazuje do výroby. Kupující si je vědom, že schválením korektury souhlasí se zaslaným náhledem.
Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot +- 7% je dána technickým zařízením a technologickými možnostmi prodávajícího. Tolerance v dodaném množství a v odstínu podle vzorkovnice Pantone solid coated  je +- 10%. Stálobarevnost na světle a povětrnosti je dána použitou technologií tisku nebo barvení a textilními barvami. Tolerance v odstínu je +- 10%.
U stožárů je kupující  povinen zajistit, aby podklad určený k instalaci stožárů splňoval technické předpoklady a podmínky na tento podklad kladený uvedené v návodu přiloženého (nebo elektronicky  zaslaného) u stožáru. Prodávající není odpovědný za správnost a odbornost instalace patky stožáru i stožáru, kterou kupující provádí sám nebo s jinými osobami odlišnými od prodávajícího na své náklady a v tomto případě prodávající neručí za statiku, upevnění a podklad.
Na veškeré naše zboží poskytujeme záruční lhůtu 2 roky. U hliníkových stožárů poskytujeme záruční lhůtu na tělo stožáru 5 roků u sklolaminátových stožárů a sloupů veřejného osvětlení 10 roků, na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Podmínkou je řádná údržba a pravidelný servis stožáru. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním, a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami.
U všech produktů určených pro exteriérové použití jako jsou vlajky, prapory, transparenty, slunečníky, nůžkové stany a další produkty upozorňujeme na dodržování návodů a pokynů uvedených u produktů. Kupující si je vědom toho, že za použití zboží k jinému než obvyklému účelu a v rozporu s návody nese plnou zodpovědnost bez možnosti reklamace. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, za vady zboží způsobené neodbornou manipulací třetími osobami po přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží, pokud bylo použito nepřiměřeným způsobem a za běžné opotřebení zboží, které je úměrné době používání zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží, se kterým bylo zjevně neodborně manipulováno, bylo použito nepřiměřeným způsobem, nebo jeho poškození je úměrné době použití. Reklamace potisku se posuzuje přímo na zařízeních, pro které je vlajka, prapor určena, tj. na stožárech, držácích apd. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným umístěním, popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


9. Další práva a povinnosti smluvních stran9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vyroba@dobrevlajky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


10. Ochrana osobních údajů10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů (č.: 00048042).

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, obec, PSČ, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje").

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu (u registrovaných kupujících). Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


12. Doručování12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


13. Závěrečná ustanovení13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Gondol, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10 - Dubeč, 107 00, adresa elektronické pošty vyroba@dobrevlajky.cz, telefon +420 702 116 206.


V Praze dne 5. listopadu 2021

Gondol, s.r.o.